اتفاق خوب ماه

همه تمرینا و ددلاینا و پروژه سنگین کارآفرینی رو اگه فاکتور بگیریم، خبر خوب اینه که هفته دیگه رصد میرم..

کوله به دوشی‌ها..