به نام تو.. مهربون‌ترین

من اندوهگین نیستم

من اندوه جهانم

در سینه‌ام سرزمینی‌ست که می‌گرید..

 غاده السمان

کوله به دوشی‌ها..