من و خدات دوتا دیوونه ایم ..

در من تمام توست و در تو تمام آنچه دوست می دارم ...

از نو :)

زندگیم و المپیاد و تلاش ها و هدف هام وارد فاز جدیدی شدن :)

جدی تر و مصمم تر از قبل در راه تحقق رویاها قدم برمی دارم و ایمان اوردم که همه چی ممکنه :)