من و خدات دوتا دیوونه ایم ..

در من تمام توست و در تو تمام آنچه دوست می دارم ...

تنها ماندم، تنها رفتی…

Fatemeh シ.
۲۵ خرداد ۱۵:۲۰
ای شادی ما سر روان کز بر ما رفتی
از محفل ما چون دل ما سوی کجا رفتی