من و خدات دوتا دیوونه ایم ..

در من تمام توست و در تو تمام آنچه دوست می دارم ...

دلم براتون یه ذره شده عشقا

فقط یکم مونده تا دوباره نفس کشیدنتون…