من و خدات دوتا دیوونه ایم ..

در من تمام توست و در تو تمام آنچه دوست می دارم ...

وقتی که تو نیستی من حزن هزار آسمان بی اردی‌بهشت را گریه می‌کنم…