من و خدات دوتا دیوونه ایم ..

در من تمام توست و در تو تمام آنچه دوست می دارم ...

دلت به ره قوی دار…

رسیده وقت ایثار…