من و خدات دوتا دیوونه ایم ..

در من تمام توست و در تو تمام آنچه دوست می دارم ...

کاش زندگی متوقف میشد

عصبی و کلافه و مثه یه بمب ساعتی >_<