من و خدات دوتا دیوونه ایم ..

در من تمام توست و در تو تمام آنچه دوست می دارم ...

برو سراغ ماریونت، فصل دستگاه نالخت…

امشب دلم می‌خواد فک نکنم به درس

زودتر از همیشه برم تو تخت و چشامو ببندم و به تو فک کنم

تصورت کنم که رو صندلی کناریم نشستی

دستان به زیر چانه نگام می‌کنی

برات حرف می‌زنم

به صدام گوش می‌کنی

باشکوه ترین کاری که آدما انجام میدن، پا گذاشتن تو مسیر رویاهاشونه و نمی‌دونی چقدر از دیدن شکوهت لذت می‌برم

این که نیستی برام درد داره ولی فقط به خاطر نبودنت

نه به خاطر دلیلش

ولی دیگه حداقل به خودم قول میدم بعضی شبا، فقط بعضی شبا، واقعی‌ترین باشی تو فکرام

انقدی که صب پاشم و ببینم دستامو دورم بغل کردم…