من و خدات دوتا دیوونه ایم ..

در من تمام توست و در تو تمام آنچه دوست می دارم ...

فاطمه! تو همانی که دلم لک زده بود لبخندش را دختر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌:))

خدایاااا

شکرت

شکرت 

شکرت 

شکرت

شکرت به خاطر چیزی که نمی‌تونم به زبون بیارم و میدونی چی تو دلمه

می‌دونم که باید تغییر کنم

سکوت؛

تازه دارم می‌فهمم چقدر بزرگه و چقدددر باید بزرگ بشم به خاطرش

تازه فهمیدم ذهنم چقد باید از حاشیه دور باشه و من چقدر دارم حاشیه میرم

سکوت؛ مرسی که یادم میاری چجوری کج نرم

مرسی که هستییییی عزیزدلممممم ^_____^