من و خدات دوتا دیوونه ایم ..

در من تمام توست و در تو تمام آنچه دوست می دارم ...

و دعای کمیلی که فقط مختص حرم خودشه…

یهویی طلبیدناش تو بهترین زمان ممکن