من و خدات دوتا دیوونه ایم ..

در من تمام توست و در تو تمام آنچه دوست می دارم ...

امان از دل ِ تنگ ِ سنگ…

دلم زمستونه…