من و خدات دوتا دیوونه ایم ..

در من تمام توست و در تو تمام آنچه دوست می دارم ...

No one needs U when she is here

همین که بودنت معجزه زندگی ِ معجزه زندگیت باشه کافیه…