من و خدات دوتا دیوونه ایم ..

در من تمام توست و در تو تمام آنچه دوست می دارم ...

اه

حالم داره از خودم بهم می‌خوره و عمیقا می‌خوام که بمیرم :(