من و خدات دوتا دیوونه ایم ..

در من تمام توست و در تو تمام آنچه دوست می دارم ...

لحظه فروریختن

به جهان خرم از از آنم که جهان خرم از اوست

عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست